برچست: آیت الله احمد جنتی

انتخابات انتخاب اصلح مجلس انتخابات مجلس نامزدهای دروغگو انتخاب اصلح ۲۳ بهمن ۹۸ / ۰۴:۱۶
ما کار خودمان را کردیم و اینک نوبت مردم است:

آیت الله جنتی: مردم به نامزدهای دروغگو رأی ندهند!

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان از مردم خواست در انتخابات شرکت کرده و نامزدهای دروغگو رأی ندهند. طبعا مسئولیت وعده های نامزدها بر عهده خودشان است نه شورای نگهبان!