برچست: سعید جلیلی

انتخابات و اهمیت رأی مردم انتخاب درست رأی مردم مانند موشک نقطه زن ۲۴ بهمن ۹۸ / ۲۲:۱۱
رأی مردم مثل موشکِ نقطه‌زن باید کسی را به مجلس بفرستد که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند!

رأی می تواند مثل موشک نقطه زن باشد!

دکتر جلیلی گفت: رأیِ نقطه‌زن مانند موشک نقطه زن نماینده‌ای را به مجلس می‌فرستد که می‌تواند تحریم دشمن را بی‌اثر کند، مانند موشک نقطه زن که جایی را هدف می‌گیرد که تهدید نظامی را از ...