برچست: شهید مطهری

کلیات منطق و فلسفه ۳ خرداد ۹۹ / ۰۴:۰۰
اگر به دنبال یک کتاب خوب و خوش خوان برای شروع یادگیری منطق و فلسفه هستید این کتاب را از دست ندهید.

پاسخی برای مشکل دوری نسل جوان از معارف اسلامی

از جمله مسائل جامعه ما، دوری نسل جوان از معارف اسلامی است و آن کس که این مشکل را بهتر از همه حس کرده و بی تابانه در پی رفع آن است همین نسل جوان است. تنها کسانی می توانند به این نیا...