برچست: فساد اقتصادی

سرچشمه های فساد شبکه فساد فساد سازمان یافته فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۰:۴۵
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در همایش مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی:

تأکید بر مبارزه با فساد سازمان یافته: با سرچشمه های فساد و دانه درشت ها مبارزه کنید!

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت حفاظت و حراست از جمهوری اسلامی گفت باید با سرچشمه های فساد قاطعانه مبارزه کرد.

فساد اقتصادی دزدی نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند نمایندگان فاسد مجلس اهمیت انتخابات ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۰:۲۴
سید مصطفی میرسلیم با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد:

نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند کشور را دچار مصیبت کرده اند!

سید مصطفی میرسلیم با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند کشور را دچار مصیبت کرده اند!