برچست: مبارزه حاد سياسي

كتاب انسان 250 ساله ۲۰ اردیبهشت ۹۹ / ۲۰:۳۱
گزيده اي از فصل دوم كتاب انسان ۲۵۰ ساله

امامت

امامت به معناي پيشوايي و رهبري در شئون اجتماعي است چه در زمينه فكري چه سياسي. اسلام در اصل به عنوان برنامه اي سه جانبه بر انسان عرضه شده است. سه مفهوم «رهبري سياسي» و «آموزش دين...