برچست: مطهري

غزل حافظ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ / ۲۳:۰۳
بخشي از كلام شهيد مرتضي مطهري در كتاب «ده گفتار»

ارتباط غزل شماره ۱۸۵ حافظ با مسئله تقوا از ديد شهيد مطهري

استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب «ده گفتار» از غزل شماره 185 حافظ ياد كرده و مي فرمايند: حافظ با زبان شيريني كه مخصوص خود اوست در يكي از غزل هاي معروفش از يك حقيقت روحي مي گويد. غ...