برچست: مهدی ترابی

نقاشی زیبا از مهدی ترابی ۱۴ بهمن ۹۸ / ۱۴:۱۰
نقاشی زیبای عباس گودرزی از مهدی ترابی!

نقاشی زیبا از مهدی ترابی (عباس گودرزی)

مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس مدتی قبل شادی گلش را با شعار نجات کشور اطاعت از رهبری است نشان داد. نقاشی زیبا از مهدی ترابی در این رابطه را مشاهده می فرمایید.