برچست: وزیر بهداشت

سرچشمه های فساد شبکه فساد فساد سازمان یافته فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۰:۴۵
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در همایش مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی:

تأکید بر مبارزه با فساد سازمان یافته: با سرچشمه های فساد و دانه درشت ها مبارزه کنید!

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت حفاظت و حراست از جمهوری اسلامی گفت باید با سرچشمه های فساد قاطعانه مبارزه کرد.