برچست: پلیس راهنمایی و رانندگی

سرهنگ مهدی زارع رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد 19 مرداد 01 / 23:48
سرهنگ مهدی زارع تشریح کرد:

تمهیدات و محدودیت های ترافیکی ۱۳ محرم در یزد

محدودیت های ترافیکی پلیس راهور به مناسبت ۱۳ محرم در یزد از ساعت ۰۶۰۰ صبح در خیابان قیام از تقاطع بعثت تا تقاطع شهدا آغاز شده و تا پایان نماز ظهر و عصر ادامه دارد.