برچست: گفتارهاي معنوي

شهيد مطهري ۱۹ اردیبهشت ۹۹ / ۱۶:۵۸
آزاد مرد در كلام استاد مرتضي مطهري كيست؟

آزادي معنوي

كسي آزاد است كه بتواند در برابر خواسته هاي بيجاي نفس خود مقاومت كند نه اينكه اسير خواسته ها باشد و از خود هيچ اراده اي نداشته باشد و هر چه نفسش دستور داد عملي كند.