برچست: علی اکبر رائفی پور

نود سیاسی 12 اسفند 98 / 09:32
گفتگو با استاد علی اکبر رائفی پور:

چرا نود سیاسی پخش نشد؟

طرح برنامه نود سیاسی توسط موسسه مصاف نوشته شد. دکتر سرافراز با آن موافقت کرد. اما با رفتن ایشان و آمد دکتر علی عسکری با پخش برنامه نود سیاسی با اجرای استاد رائفی پور مخالفت شد!

90 سیاسی با اجرای رائفی پور 19 بهمن 98 / 06:53
درخواست نود سیاسی با اجرای استاد علی اکبر رائفی پور

نود سیاسی با اجرای رائفی پور

کاربران کمپین برنامه 90 سیاسی با اجرای علی اکبر رائفی پور را ایجاد کردند که در مدت کوتاهی مود حمایت جمع زیادی از کاربران فضای مجازی قرار گرفت.